Ingela Kihlberg Enskog
Porträtt på Ingela Kihlberg Enskog

Handledning

Jag erbjuder handledning och olika former av personalstöd. Jag arbetar både med process- och metod-handledning och använder mig av kreativa och reflekterande handledningsmetoder. Jag har arbetat med handledning inom de flesta verksamheter som erbjuder psykosocialt stöd inom kommun, landsting och privat sektor.

Handledarerfarenhet: Jag har arbetat som handledare sedan 1986. Erfarenhet av de flesta områden inom psykosocialt arbete, social tjänst IFO barn, ungdom och familj, missbruksvård och chefshandledning. De senaste åren har jag mer inriktat mig mot sjukhus och primärvård och framför allt handledning av kuratorer.

Min grundsyn utgår från en psykodynamisk/systemisk teoribildning. Gruppens utveckling och önskemål är tongivande och jag gör alltid kontrakt med gruppen för att utforma mål och innehåll med handledningen.Broschyr om handledning i psykosocialt arbete

Svensk Handledningförening har tagit fram en broschyr om handledning i psykosocialt arbete. Syftet är att tydliggöra var föreningen står när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning:
* Broschyr om handledning i psykosocialt arbeteEtiska riktlinjer för Handledare

Antagna vid årsmötet 2003

Målsättning

Handledningens ändamål är att verka för de handleddas professionella utveckling så att yrkeskompetens förvärvas, bevaras, används och utvecklas. De handledda får möjlighet att integrera teori och praktik, att uttrycka och bearbeta egna känslor samt att granska och belysa sina egna insatser.

Handledarens bemötande av de handledda ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera ett gott klimat.

I samband med tvångsåtgärder i klientarbetet skall det i handledningen riktas speciell uppmärksamhet på de etiska frågeställningarna.

Handledning kan förekomma som verksamhetshandledning i ordinarie yrkesutövning och som utbildningshandledning som en del av en formaliserad utbildning.


I. ANSVAR

1. Handledaren bör förvissa sig om vilka ansvarsförhållanden som föreligger gentemot myndighet i den speciella situation handledningen bedrivs i.

2. Handledaren ansvarar för handledningssituationen och att handledningen bedrivs i enlighet med ovanstående målsättning. De handledda respektive den handledde ansvarar själva för sitt ärende och för tillämpningen av lärdomar från handledningen i enlighet med de regler som gäller inom den myndighet eller organisation i vilken de handledda respektive den handledde är verksam.

3. Det åligger handledaren att klargöra ansvarsfördelningen mellan sig och de handledda respektive den handledde.

4. Handledaren skall ha medvetenhet om sin kompetens för uppdraget som handledare och handla i enlighet därmed.

5. Handledaren skall eftersträva att tillsammans med de handledda respektive den handledde skapa en god inlärningssituation.

6. Handledaren skall vara medveten om det beroende som en handledningssituation utgör och handla i enlighet därmed.

7. Handledaren är skyldig att på den handleddes begäran utfärda intyg om handledningen.

8. Rollsammanblandning skall undvikas. Handledaren får ej samtidigt vara i chefsställning i förhållande till en handledd. Inte heller får den handledde vara i chefsställning till handledaren. En handledd bör inte vara nära vän eller anhörig till handledaren.


II.KOMPETENS

1. Handledaren skall ha socionomexamen eller motsvarande akademisk beteendevetenskaplig utbildning samt handledarutbildning 30 poäng i psykosocialt arbete, eller annan av handledarföreningen godkänd handledarutbildning.

2. Handledaren bör ha genomgått egen psykoterapi.

3. Handledaren bör ha tillgång till egen handledning på handledningen.


III. AVTAL/KONTRAKT

1. Handledaren skaffar sig på förhand klarhet i på vems uppdrag hon/han arbetar.

2. Handledaren gör en överenskommelse med uppdragsgivaren om de praktiska och ekonomiska villkoren för handledningen. Detta bör vara i form av ett skriftligt avtal.

3. Handledaren gör ett kontrakt med de handledda respektive den handledde om målsättning med handledningen, metod, närvaro, sekretess/konfidentiellitet och när utvärdering och avslutning ska ske .


IV. BEDöMNING

1. Vid utbildningshandledning har handledaren att godkänna eller underkänna den handleddes arbete i handledningen.

2. I verksamhetshandledning skall inte godkännande eller underkännande av handledningen förekomma.

3. Om handledaren under handledningen ser skäl att ifrågasätta en handledds lämplighet/kompetens skall detta tydliggöras för den handledde och skälen redovisas. Handledaren kan hänvisa till respektive fackförbunds yrkesetiska riktlinjer.

4. Vid utbildningshandledning ska eventuellt ifrågasättande tas upp tidigt i utbildningen och vid återkommande utvärderingssamtal under utbildningen.


V. SEKRETESS/ KONFIDENTIALITET

1. Sekretess gäller för det som handledaren får kännedom om inom ramen för handledningsarbetet.

2. Det åligger handledaren att ta upp frågan om konfidentialitet för arbetet i gruppen.

3. Om en situation uppstår som gör att handledaren anser sig behöva ta kontakt med de handleddas respektive de handleddas verksamhetsansvarig skall detta först tas upp med de handledda respektive den handledde.

4. Anteckningar och övrigt arbetsmaterial från handledningen skall förvaras under betryggande former.

5. Sekretessen gäller även efter det att handledningen avslutats.

6. Dessa etiska regler bör komma upp som en fast punkt på varje årsmöte.